Voorwaarden

Artikel 1: Identiteit

  • Naam: Het Balanske
  • Adres: Halensebaan 2
  • Email: info@balanske.be
  • Telefoon: 016 63 90 21
  • Ondernemingsnummer: BE 0448 595 801
  • Bankgegevens: BE97734357187149

Artikel 2: Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, met betrekking tot de diensten door ons aangeboden.

In deze voorwaarden van Het Balanske, met als maatschappelijke zetel Tielt-Winge, wordt deze verder aangeduid als Het Balanske en haar gebruikers als klant.

Om een reservatie of inschrijving te voltooien, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders, wettelijke voogd of begeleider te laten plaatsen.

Het plaatsen van een reservatie of inschrijving staat gelijk aan aanvaarding van onze algemene voorwaarden.

Indien andere bijzondere voorwaarden naast deze algemene voorwaarden van kracht zijn worden gebruikers hiervan op de hoogte gebracht.

Artikel 2: Facturatie

Vzw Het Balanske zal voor de diensten waarvoor de gebruiker inschrijft een onkostennota opmaken. Alle door Het Balanske opgegeven prijzen op de website zijn correct en zijn inclusief alle lasten.

Onkostennota’s zijn te raadplegen in de persoonlijke account onder “Mijn Balanske”.

Artikel 3: Betaling

Het bedrag van de onkostennota geldt in de aangeduide munt, en is het bedrag inclusief een mogelijk toegekende korting. De overschrijving gebeurt ten laatste dertig dagen na datum opmaak van de onkostennota.

Het Balanske heeft het recht om onmiddellijke betaling te eisen van alle andere nog niet vervallen onkostennota’s die raadpleegbaar zijn in het persoonlijke account.

Artikel 4: Overmacht - annulatie

In het geval van overmacht door ziekte behoudt Het Balanske het recht – eveneens mits het voorleggen van een doktersbewijs – om 20 procent van het verschuldigde bedrag te vorderen.

Annulatie van deelname aan specifieke diensten zoals onder meer speelpleinwerking en gezinsvakanties dient ook tijdig te gebeuren en rechtstreeks aan de verantwoordelijke.
Bij vroegtijdige annulatie van speelpleinwerking en gezinsvakanties zijn wij genoodzaakt om 20 procent van het bedrag in rekening te brengen, omwille van administratiekosten.
Bij laattijdige annulatie zijn wij genoodzaakt om het hele bedrag in rekening te brengen.

Wanneer op een eenmalige activiteit de ingeschreven persoon zonder melding niet komt opdagen, vorderen wij de totaalsom van deze activiteit.

Ingeval van niet-tijdige betaling van een inschrijving op een trimestriële/semestriële of jaaractiviteit behoudt Het Balanske het recht om de diensten waarop een beroep doet meteen stop te zetten, tot wanneer het openstaande bedrag betaald is.

Indien door overmacht Het Balanske een activiteit moet afgelasten, bepaalt Het Balanske – afhankelijk van de activiteit en het type overmacht – of de activiteit terugbetaald wordt. Overmacht is altijd buiten de wil en controle van Het Balanske om. Het Balanske verwittigt de klant binnen een redelijke termijn van de overmacht en de gevolgen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

Het Balanske gaat een verbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor een opzettelijke fout. Hiervoor is onze geldende verzekeringspolis van kracht.

Artikel 6: Privacy

Het Balanske behandelt de persoonsgegevens van de klant vertrouwelijk en in overeenstemming met zijn privacybeleid zoals terug te vinden is op zijn website.

Artikel 7: Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Het Balanske en de gebruiker, zijn uitsluitend de rechtbanken van LEUVEN bevoegd.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief