Privacyverklaring

Algemeen

Het Balanske wil als vrijetijdszorgcentrum activiteiten aanbieden voor mensen met een beperking, en hun gezin.

Via allerlei kanalen ontvangen wij van allerlei doelgroepen – bestaande gebruikers en toekomstige cliënten, vrijwilligers, sollicitanten, professionals, netwerk, … veel informatie en persoonsgegevens.

Met het respect voor de privacy dragen wij mee zorg voor de persoonsgegevens die met ons gedeeld worden.

Uw persoonsgegevens beveiligen doen we aan de hand van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Deze verklaring is van toepassing op onze cliënt, hun vertegenwoordigers of vertrouwenspersonen en hun netwerk.


Onze principes

Het Balanske hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy. Wij doen er alles aan om de privacy van onze cliënten te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Balanske houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving van de AVG.

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit medisch gezien nodig is.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verzamelen van persoonsgegevens

Het Balanske verwerkt van zijn cliënten de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, identiteitskaartnummer, adres/facturatieadres, telefoon- en/of gsm-nummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, burgerlijke staat, gezinssamenstelling
 • Het rijksregisternummer
 • Financiële en administratieve gegevens met betrekking tot de dienstverlening en facturatie: rekeningnummer, VAPH-nummer
 • Psycho-agogische gegevens
 • Medische, paramedische en verpleegkundige gegevens
 • Beeldmateriaal
 • Contactgegevens van derde betalers of wettelijke vertegenwoordigers
 • Alle andere gegevens opgelegd door de wet

Het Balanske verwerkt van zijn netwerk, vrijwilligers, sympathisanten de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoon- en/of gsm-nummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, burgerlijke staat, gezinssamenstelling

Verwerken persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden op een zorgvuldige wijze door Het Balanske verwerkt en uitsluitend voor volgende doeleinden:

 • om te registreren en voor onze administratie
 • om een aanbod kenbaar te maken
 • om te ondersteunen en helpen
 • om te informeren en het beantwoorden van vragen

Bewaren van persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verstrekt en in lijn met de geldende wettelijke bewaartermijnen. 
Wanneer uw persoonsgegevens voor de genoemde doelen niet meer relevant zijn, zal Het Balanske deze verwijderen of vernietigen.

Uw rechten

De personen van wie de gegevens worden verwerkt hebben de volgende rechten:

 • Recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom Het Balanske die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden.
 • Recht op inzage: U heeft het recht de persoonsgegevens die van u worden verwerkt in te zien.
 • Recht op verbetering: Indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens.
 • Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om te vragen minder gegevens te laten verwerken.
 • Recht om gegevensverwijdering: In gevallen waar u de toestemming hebt gegeven om gegevens te verwerken, heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op gegevensoverdracht: U heeft het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Recht op bezwaar: Indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten.

Het Balanske is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit persoonlijk en per brief of e-mail ter attentie van:

Het Balanske t.a.v. Quirina Rosseels
Halensebaan 2, 3390 Tielt-Winge
016 63 90 21
quirina@balanske.be

U hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen Privacyverklaring

In een wereld van voortdurende technologische veranderingen, zullen wij deze Privacyverklaring regelmatig moeten bijwerken. De laatste versie van deze Privacyverklaring vindt u op onze website. Veranderingen voegen we en maken we kenbaar via onze andere gebruikelijke communicatiekanalen.

Laatst bijgewerkt: april 2023

Privacy

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief