09 april 2019

Gelijk budget voor gelijk zorgprofiel voor personen met een handicap

De Vlaamse Regering nam vrijdag 5 april een aantal besluiten ter ondersteuning van personen met een handicap. Onder meer de historisch gegroeide ongelijkheid in de financiering van de zorgvoorzieningen kan nu in het nieuwe systeem van de persoonsvolgende financiering van de baan worden geholpen. Een herverdeling zal gefaseerd over een periode van 8 jaar worden uitgevoerd waardoor alle personen met een handicap die een afwijkend persoonsvolgend budget hebben op hun doelbudget terecht komen.

De persoonsvolgende financiering wordt sinds 2017 ingevoerd. Hierdoor ontvangen personen met een handicap een eigen budget waardoor ze keuzevrijheid hebben in de besteding voor hun zorg en ondersteuning. Sindsdien krijgen ook nieuwe aanvragers een budget. Ook de personen met een handicap die reeds lang in een van de voorzieningen opgevangen werden, residentieel of anders, kregen vanaf die startdatum een persoonsvolgend budget. Voor deze groep personen met een handicap was het persoonsvolgend budget afgeleid uit de zorggebonden middelen van de zorgvoorziening. Gezien de historische ongelijkheid in de financiering van de zorgvoorzieningen kregen de personen met een handicap die eind 2016 ondersteuning genoten van een zorgvoorziening in een aantal gevallen een ongelijk budget voor een gelijke zorgproblematiek. Dit euvel verhelpt de Vlaamse Regering nu door een herverdeling in te voeren over een periode van 8 jaar waardoor alle personen met een handicap die een afwijkend persoonsvolgend budget hebben binnen die 8 jaar op hun doelbudget terecht komen. Er wordt periodiek gemonitord en er zal regelmatig gerapporteerd worden aan de Vlaamse regering over het verloop van de herverdelingsoefening.

Gelijk budget voor gelijke ondersteuning

Deze herverdeling gebeurt gefaseerd en wordt geleidelijk aan ingevoerd. Voor elke persoon met een handicap die voor de herverdelingsoefening in aanmerking komt, bieden de vergunde zorgaanbieders bovendien zorggarantie: dat betekent dat alle betrokken personen die dit wensen kunnen blijven genieten van dezelfde ondersteuning als voorheen, ongeacht of hun budget stijgt of daalt. Is de situatie ondertussen gewijzigd en heeft men meer of andere ondersteuning nodig? Dan kan op elk moment via de normale procedure een herziening van het budget aangevraagd worden. Het doel, namelijk dat elke persoon met een handicap beschikt over een gelijkwaardig budget voor een gelijkwaardige ondersteuning, zal tegen 2027 voor elke betrokken persoon gerealiseerd zijn.

Traject naar herverdeling

Deze regeling gaat ook gepaard met begeleidende maatregelen voor de voorzieningen die hun inkomstenbronnen sterk gewijzigd zien. Er wordt voorzien in ruime coachingstrajecten voor voorzieningen die zich concentreren op verschillende organisatiedomeinen. Voorzieningen kunnen zo begeleid worden naar een aangepaste organisatiestrategie en herpositionering in het nieuwe zorglandschap. In samenspraak met de sector zullen deze begeleidende maatregelen nog verder vorm gegeven worden.

Optimaliseren van de methodieken en instrumenten vanaf 2020

Daarnaast gebeurt het vaststellen van de hoogte van een persoonsvolgend budget vanaf 1 januari 2020 verfijnder door een nieuw instrument van zorgzwaartebepaling en budgetbepaling. Voortaan zal een budget niet langer ingedeeld zijn in een lijst van 12 categorieën budgetten, maar van 24 budgetcategorieën.