20 mei 2019

Vlaanderen verruimt rechtstreeks toegankelijke hulp voor kinderen en jongeren met een handicap

Laagdrempelige, snel inzetbare hulp voor kinderen en jongeren met een handicap inzetten dicht bij het gezin en in de kinderopvang of op school, dat is het doel van een nieuw ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering. Vlaams minister Jo Vandeurzen zet een bijkomend budget van 2 miljoen euro in en lanceert een oproep voor initiatiefnemers.

Deze vorm van ondersteuning (globale individuele ondersteuning) zal in eerste instantie geboden kunnen worden waar er al een vorm van opvang of ondersteuning is, met name in de kinderopvang of het onderwijs. Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) zoals Multifunctionele Centra (MFC) kunnen voor ondersteuning zorgen op momenten die voor het gezin belangrijk zijn, bijvoorbeeld tijdens de overgang van opvang thuis naar kinderopvang, van thuis- of kinderopvang naar kleuteronderwijs, van kleuteronderwijs naar lagere school.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “We maken de rechtstreeks toegankelijke ondersteuning flexibeler door samen te werken met kinderopvang en onderwijs. Zo bevorderen we de participatie van opgroeiende kinderen met een handicap in de kinderopvang en in het onderwijs.”

De voorzieningen (vergunde aanbieders) kunnen laagdrempelige steun aan gezinnen bieden bij belangrijke overgangen in het leven van de kinderen. Zo wordt rekening gehouden met de leeftijdsgroep van het kleuteronderwijs en de kinderopvang, met inbegrip van buitenschoolse opvang.

In de samenwerking tussen de aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp voor kinderen en jongeren met een handicap (RTH) en onderwijs en kinderopvang staan drie principes voorop:

  1. de participatiekansen van kinderen worden bevorderd
  2. ouders hebben de regie over de ondersteuning in handen
  3. evenwaardig partnerschap tussen RTH en kinderopvang/onderwijs. 

De betrokken diensten gaan bovendien een partnerschap aan met de Centra voor Inclusieve Kinderopvang (CIK’s) en de Ondersteuningsteams Onderwijs in de regio.

Eerstdaags zal het VAPH een oproep uitsturen aan potentiële initiatiefnemers om voorstellen in te dienen om hier samen mee aan de slag te gaan.

Er is een recurrent budget van 2 miljoen euro voorzien.