Onder het strategische project Erasmus+ liep de afgelopen twee jaar een samenwerking tussen Het Balanske en de Poolse partner Na Tak. Dit partnership hield een uitwisselingsproject, een strategisch project en drie fases in. De insteek van het project: de competentie van de monitor versterken om om te gaan met moeilijk gedrag van personen met een beperking.

Over the past two years, Het Balanske and the Polish partner Na Tak have been working under the strategic Erasmus + project.
This partnership involved an exchange project, a first strategic project and four workshops.
The approach of the project: to strengthen the competence of the monitor in order to prevent difficult behavior of people with a disability.

De monitoren (de professionals en vrijwilligers) die omgaan met gehandicapte jongeren worden geconfronteerd met het feit dat ze niet over voldoende vaardigheden en kennis beschikken om kwalitatief situaties aan te pakken waarin de gehandicapte jongeren ook moeilijk gedrag vertonen. We hebben geleerd dat organisaties in alle landen van de Europese Unie met dit probleem worden geconfronteerd. Het doel van dit project is om operationele strategieën en mogelijkheden voor monitors te presenteren in een poging om de doelgroep meer mogelijkheden voor sociale integratie te bieden. Met dit project kunnen we operationele modellen selecteren waarmee monitoren adequaat kunnen reageren op het moeilijke gedrag van gehandicapte jongeren. We zijn op zoek naar concrete en praktische richtlijnen.

The monitors (the professionals and volunteers) who deal with disabled youngsters are confronted with the fact that they do not have enough abilities and knowledge to handle in a qualitative way situations in which the disabled youngsters also demonstrates difficult behavior. We learned that organizations in all countries of the European Union are confronted with this problem. The objective of this project is to present operational strategies and abilities to monitors in an effort to offer more possibilities for social inclusion to the persons target group. This project will allow us to select operational models which will allow monitors to react adequately to the difficult behavior of disabled youngsters. We are looking for concrete and practical guide lines.

Projectdoelen

Fase 1: onderzoek naar het verzamelen van strategieën om uitdagend gedrag aan te pakken.

In de eerste fase van het project zullen we onderzoek doen naar concrete strategieën en praktische richtlijnen. We zijn niet op zoek naar methoden (zie systeemtheorie, gedurende 3 jaar onderwezen in een onderwijsprogramma). De strategieën en richtlijnen moeten operationeel en praktisch zijn. Ze moeten worden aangeboden in een workshop van 1,5 dagen, waar 0,5 dag wordt besteed aan theorie en de andere dag tijd is om te oefenen. Er zal een selectie van 4 strategieën zijn.

Klik hier voor meer info over fase 1

Fase 2: ontwikkelingsworkshops & efficiëntiestudie naar praktische toepassing van strategieën om moeilijk gedrag van gehandicapte jongeren aan te pakken.

De 4 gekozen strategieën worden aangeboden in 4 verschillende workshops. De 1e en 2e worden aangeboden in Polen, de 3e en 4e worden aangeboden in België. Elke workshop wordt gevolgd door een selectie van monitoren. Deze monitors zullen de aangeleerde strategie toepassen in de periode na de workshop.

Klik hier voor meer info over fase 2

Fase 3: het verzamelen van de conclusies en gegevens voor het eindrapport en de organisatie van het symposium.

In de 3e fase van dit project worden de conclusies en gegevens verzameld en verzameld in het eindrapport. Deze verklaringen worden gepresenteerd op een symposium dat op 20 september 2019 in Poznan, Polen plaatsvindt.

Klik hier voor meer info over fase 3

Stage 1: study about collection of strategies to deal with challenging behavior.

In the first stage of the project we will do research for concrete strategies and practical guide lines. We are not looking for methods (cf. systems theory, taught in an education program during 3 years). The strategies and guide lines need to be operational and practical. They will need to be offered in a workshop of 1.5 days where 0.5 day will be spend for theory and the other day will be time for practice. There will be a selection of 4 strategies.

Click here for more info about stage 1

Stage 2: development workshops & efficiency study on practical application of strategies to handle difficult behavior of disabled youngsters.

The 4 chosen strategies will be offered in 4 different workshops. The 1st and 2rd will be offered in Poland, the 2nd and 4th will be offered in Belgium. Each workshop will be followed by a selection of monitors. These monitors will apply the learned strategy in the period following the workshop.

Click here for more info about stage 2

Stage 3: collecting of the conclusions and data for the final report & organization of symposium.

In the 3rd stage of this project the conclusions and data will be collected and assembled in the final report. These statements will be presented at a symposium that will find place in Poznan, Poland on the 20th of September 2019.

Click here for more info about stage 3


De resultaten van het tweedaagse symposium vind je in deze Engelstalige bijlagen:

You'll find the results of the symposium, published in English:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief